EWS: System för tidig upptäckt

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän. 

Vilka tidiga tecken finns på att en elev är på väg bort från skolan? Och hur kan vi upptäcka dessa varningssignaler i tid? Det här materialet kan användas använda som en del av skolans främjande och förebyggande arbete. 

Om stödmaterialet

En stark skolanknytning är viktigt för att  elever ska uppleva skolan som meningsfull och i slutändan fullfölja sina studier. Att stärka elevers skolanknytning är därför en viktig del av skolors främjande och förebyggande arbete. I det arbetet ingår bland annat att kartlägga och analysera tecken som kan tyda på att en elev distanserar sig från skolan. Det handlar om att akademiska faktorer som måluppfyllelse och närvaro men också om sociala och beteendemässiga dimensioner.

Detta är ett arbete som kräver systematik. Arbetet med att kartlägga och analysera dessa faktorer på både individ- och gruppnivå kräver systematik. I det här materialet finns mallar och processtöd som kan stötta skolan i det systematiska arbetet. Det handlar om att främja elevers skolanknytning, förebygga skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.

 

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om skolanknytning

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos sina elever.

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.