Utbildningar 

En gemensam utbildning för personalgruppen kan fungera som startpunkt i ett förändringsarbete. Det kan också bidra till ökad samsyn kring viktiga begrepp. Här hittar du samtliga utbildningar och föreläsningar som erbjuds av Göteborgsregionen inom ramen för kunskapsnoden för fullföljda studier. 

Vad betyder KAA? Hur kan vi använda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att gynna alla elevers utveckling? Och vad innebär egentligen ett early warning system? Boka en föreläsning för din personalgrupp för höja gruppens gemensamma kunskapsnivå. Du kan läsa mer om de olika föreläsningarna nedan.

Skolanknytning och närvaro

Målet med föreläsningen är att öka hela personalgruppens kunskap om begreppet skolanknytning och hur det kan användas i arbetet med att minska frånvaro, öka måluppfyllelsen och få fler elever att klara skolan. 

Fokus ligger på att öka kunskapen om vad som ryms i begreppet fullföljda studier samt ge ökad förståelse för mekanismerna bakom en god skolanknytning. 

Föreläsningen hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om fullföljda studier.

Föreläsningen riktar sig till lärare, rektorer och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet.

För mer information och bokning, kontakta:

Lina Häger
Processledare, Göteborgsregionen

031-335 50 22
lina.hager@goteborgsregionen.se

Föreläsningen är 45 min lång och kan hållas digitalt eller på plats i verksamheten, under studiedagar eller andra kompetensutvecklingstillfällen.

Kommunalt aktivitetsansvar

Målet med föreläsningen är att åhörarna ska få en grundläggande förståelse för vad lagen om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär för hemkommunen och för ungdomarna som omfattas av den. Föreläsningen berör också hur arbetet kan organiseras och vilka insatser som kan erbjudas målgruppen.

Innehållet i föreläsningen utgår från skollagen, Skolverkets allmänna råd och rekommendationer samt Skolinspektionens granskningar. Fokus ligger också på lärdomar från Göteborgsregionens olika utvecklingsprojekt inom området.

Föreläsningen hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om fullföljda studier.

Föreläsningen riktar sig till personalgrupper, chefer och beslutsfattare som i sitt arbete är i behov av grundläggande kunskap om det kommunala aktivitetsansvaret.

För mer information och bokning, kontakta:

John Nelander

Föreläsningen är 60 min lång och kan hållas digitalt eller på plats i verksamheten, under studiedagar eller andra kompetensutvecklingstillfällen.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Föreläsningens fokus ligger på att öka deltagarnas kunskap kring hur språket påverkar elevernas förutsättningar och möjlighet att utveckla nya kunskaper i olika skolämnen.

Under föreläsningen diskuteras vilka strategier, metoder och didaktiska verktyg som behövs för att stötta elevernas utveckling av språk- och ämneskunskaper. Bland annat tittar man närmare på en forskningmodell som använts framgångsrikt för att utveckla språk- och ämneskunskaper parallellt.

Föreläsningen hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om språk- och kunskapsutveckling.

Föreläsningen riktar sig lärare, skolledning och annan skolpersonal inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning.

För mer information och bokning, kontakta:

Amir Fikic
Processledare

Föreläsningen är 60 min lång och hålls på plats i verksamheten.

Föreläsning Fullföljda studier

Mer information

Samtliga föreläsningar erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier, som finansieras genom Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.

Rulla till toppen