Elever i anpassad skola: från utbildning till arbete 

Hur kan vi arbeta för att underlätta för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet? Det är en av frågorna som tas upp i denna rapport som sammanfattar följeforskningen av projektet GR Samsär.

Läs mer om projektet och följeforskningens resultat i sammanfattningen nedan eller ladda ner rapporten i sin helhet.

Rapporten i korthet

  • Projektet GR Samsär startade för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet har drivits av Göteborgsregionen i samverkan med anpassade gymnasieskolor i åtta kommuner och följeforskats av FoU i Väst. ESF delfinansierade projektet.
  •  Arbetsplatsförlagt lärande (apl) har varit ett viktigt fokus och man har inom ramen för projektet arbetat för att ge  skolpersonal, elever och arbetsplatser mer  stöd i arbetet inför, under och efter apl. Inom ramen för projektet utvecklades ett metodmaterial för anpassade gymnasieskolor och ett handledarmaterial för arbetsplatser.
  • Följeforskningen visar bland annat att metodmaterialet både speglar skolornas nuvarande arbetssätt och bidrar med pusselbitar som skolorna tidigare saknat. Materialet kan även tänkas bidra till mer likvärdighet i APL-arbetet mellan lärare och mellan skolor.
  • Projektet har också arbetat för att fler elever ska göra välgrundade val till den anpassade gymnasieskolan. Detta har skett bland annat genom utvecklingen av en gymnasiemässa för elever som ska söka till anpassade gymnasieskolan. Projektgruppen har även tagit fram stödmaterial för att underlätta elevernas gymnasieval och genomfört en förberedande workshop innan mässan. De nya arbetssätten planeras leva kvar även efter projektets slut

Relaterat material

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.