Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan 

Grundskolebetyg och programval är två av de faktorer som har störst påverkan på om eleven kommer att ta gymnasieexamen inom tre år. När det kommer till elever med lägre betyg är detta särskilt viktigt. 

denna studie undersöker Skolverket hur elevernas slutbetyg i grundskolan påverkar deras resultat i gymnasieskolan.   

Sammanfattning

  •  Registerstudie som utgår från  elever som slutförde årskurs 9 våren 2017 och påbörjade något av gymnasieskolans nationella program samma höst.
  • Rapporten jämför elever med samma genomsnittliga betyg från grundskolan och undersöker andelen som tar examen efter tre år. 
  • Rapporten visar bland annat att fler elever från yrkesprogrammen tar examen jämfört med elever från de högskoleförberedande programmen.  
  • Rapporten presenterar även analyser kring hur elevers betyg i grundskoleämnen påverkar hur det går för dem på gymnasiet. 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer som samspelar med varandra. Vad är det som påverkar om en elev når gymnasiebehörighet och fullföljer en gymnasieutbildning eller inte?

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.