Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan 

Grundskolebetyg och programval är två av de faktorer som har störst påverkan på om eleven kommer att ta gymnasieexamen inom tre år. När det kommer till elever med lägre betyg är detta särskilt viktigt. 

denna studie undersöker Skolverket hur elevernas slutbetyg i grundskolan påverkar deras resultat i gymnasieskolan.   

Sammanfattning

  •  Registerstudie som utgår från  elever som slutförde årskurs 9 våren 2017 och påbörjade något av gymnasieskolans nationella program samma höst.
  • Rapporten jämför elever med samma genomsnittliga betyg från grundskolan och undersöker andelen som tar examen efter tre år. 
  • Rapporten visar bland annat att fler elever från yrkesprogrammen tar examen jämfört med elever från de högskoleförberedande programmen.  
  • Rapporten presenterar även analyser kring hur elevers betyg i grundskoleämnen påverkar hur det går för dem på gymnasiet. 

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om skolanknytning

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos sina elever.

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.