Kom igång med EWS

Early warning systems (EWS) används för att identifiera elever i riskzon och för att kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Här har vi samlat fakta, filmer, metoder och annat material kring EWS.

Begreppet EWS används för att beskriva skolors systematiska arbete för tidig upptäckt av varningssignaler. Detta görs genom insamling och analys av befintlig data som kan indikera att en elev är i riskzon. I en svensk kontext används system för tidig upptäckt oftast för att identifiera, stötta och följa upp elever med problematisk frånvaro. 

Vad är EWS?

Ett EWS använder tillgänglig data för att upptäcka risker på individ- och gruppnivå. Inom ramen för ett EWS kan skolan analysera både akademiska faktorer som betyg och närvaro, men också beteendemässiga och sociala faktorer som påverkar elever i skolan. När varningssignaler upptäcks kan skolan sätta in insatser på främjande, förebyggande eller åtgärdande nivå.

Hur fungerar EWS?

Ett EWS samlar olika former av relevant data på ett och samma ställe. Därmed slipper den som ska analysera datan att samla in information från flera system. Datan analyseras på indvidnivå, gruppnivå och skolnivå för att upptäcka mönster och trender.  På så sätt kan skolan få en nulägeskoll och en överblick över hur väl skolans kärnverksamhet fungerar.

För att EWS:et är det viktigt att insamlingen av data fungerar och ser likadan ut inom skolan. Exempelvis behöver registrering av frånvaro genomföras på ett likvärdigt sätt av all personal. Det innebär att skolan behöver ta fram och implementera riktlinjer och rutiner för arbetet och se till att dessa efterlevs. Skolan behöver också ta beslut kring vilken data som ska omfattas av EWS:et, det vill säga vilka indikatorer som är mest relevanta.  

Stödmaterial

System för tidig upptäckt och insats är ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid. Materialet är en version av det som i internationella sammanhang kallas Early warning systems (EWS).

Framgångsrik undervisning

Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan. Begreppet är viktigt när det kommer till att analysera att analysera kvantitativ och kvalitativ data i ett EWS.