Skolstart – dags att se över närvaroarbetet?

Terminsstarten kan vara ett bra tillfälle att se över skolans främjande och förebyggande närvaroarbete. I den här artikeln hittar du konkreta tips och strategier.

Tidiga varningssignaler

Genom att systematisera arbetet med tidiga varningssignaler kan skolan upptäcka elever som är i riskzon för att hamna i omfattande frånvaro. Early Warning Systems (EWS) är ett sätt att samla data kring närvaro, frånvaro och andra viktiga faktorer. Genom att analysera den samlade datan kan skolan identifiera mönster på indvid- och gruppnivå. Det kan handla om tidiga indikationer på att en elev börjat distansera sig från skolan eller att det är något som inte riktigt fungerar i en klass.

Regelbundna analyser av data gör att skolan kan sätta in stödinsatser i tid, innan problemen förvärras. Beroende på hur systemet är utformat kan exempelvis elever med upprepade korta frånvaroperioder identifieras, eller elever som plötsligt har en ökning i frånvaro.

Med hjälp av ett EWS kan det också bli lättare för personalen att göra sammanvägningar av olika typer av frånvaro, till exempel sjukdom, sena ankomster eller upprepad frånvaro vid särskilda  skolrelaterade aktiviteter. På så sätt får skolan en helhetsbild över elevens situation.

Informera mera

När det kommer till att rapportera frånvaro, såväl giltig som ogiltig, är det viktigt att alla får samma information. Elever, vårdnadshavare och personal behöver känner till hur, var och när rapporteringen ska ske.

Terminsstarten är ett bra tillfälle att se till att alla har fått ta del av samma information kring riktlinjer och kommunikationskanaler. Om det också finns strukturer för att kontinuerligt föra en dialog med vårdnadshavare kring frånvarorapporteringen under terminen kan också eventuella hinder eller problem fångas upp i god tid.

Skapa rutiner – och följ dem

För att personalens hantering av frånvaro ska bli så korrekt som möjligt krävs tydliga rutiner. Det kan handla om att sätta gränser för vad som räknas som problematisk frånvaro, exempelvis i form av angiven procent ogilitg eller sammanlagd frånvaro över en viss tid. Det kan också handla om gemensamma definitioner för vad som anses vara giltiga orsaker för frånvaro. Terminsstarten är också ett bra tillfälle att se över sådant som åtgärdstrappor och rutiner för uppföljning av frånvaro.

Det är viktigt att samtliga rutiner är tydliga, enkla att följa och att de kommuniceras till alla i organisationen. Information om rutinerna behöver till exempel finnas med i introduktionen som ges till nyanställda.

Agera med systematik

Hur ska skolan agera när problematisk frånvaro upptäcks? Insatserna behöver såklart se olika ut beroende på situationen och på individens förutsättningar. Som nämns tidigare i artikeln är det dock systematiken viktig. Det krävs rutiner för arbetet, i form av exempelvis åtgärdstrappor.

Det kan bland annat handla om rutiner för hur samtal med elever och vårdnadshavare ska genomföras. Det krävs också rutiner för uppföljning och utredning av orsaker till frånvaro. Insatser i form av stöd till elever behöver utgå från individens behov och förutsättningar.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.