DISA-modellen stöttar unga vuxna till arbete eller studier 

I den här rapporten kan du läsa mer om DISA, en modell som tagits fram för att stärka aktivitets- och arbetsförmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och aktivitetsersättning. Målet är att deltagarna ska komma i arbete eller studier – men också få ökad självkänsla.  

Läs mer om modellen och dess resultat i sammanfattningen nedan eller ladda ner rapporten i sin helhet.

Rapporten i korthet

  • Modellen riktar sig till personer i åldern 18-29 år som har psykiatriska diagnoser och uppbär aktivitetsersättning. En viktig utgångspunkt för att delta i DISA är deltagaren själv har en vilja att bli mer aktiv. Deltagaren får stöd i hela sin livssituation för att kunna öka sin aktivitets- och arbetsförmåga.
  • Många av deltagarna i verksamheten saknar yrkesutbildning och arbetslivserfarenhet. Flera av dem har hoppat av gymnasieskolan eller har inte gått färdigt grundskolan. 
  • Modellen bygger på en samordning av aktivitetscoachning och handläggning av aktivitetsersättningen. DISA bygger inte på en specifik metod utan utgår från individens behov, önskemål och förmågor samt medarbetarnas profession och bakgrund. En viktig utgångspunkt för arbetssättet är att deltagaren är delaktig i sin egen planering.
  • 2014 tog FoU i väst fram en utvärderingsrapport som bland annat visade att modellen fungerar bra för att ge personer med aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom stöd att komma vidare i sin rehabilitering.
  • Det är flera faktorer som bidragit till modellens goda resultat, bland annat individanpassning, ett salutogent förhållningssätt och samarbete mellan coach och Försäkringskassan.

Relaterat material

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.