Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Närvaroarbete

I projektet Skolanknytning och närvaro som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) deltar fyra kommuner i Göteborgsregionen. De lokala delprojekten jobbar med att stärka arbetet med övergångar såväl mellan olika skolformer som inom skoldagen.  

– I arbetet med övergångar arbetar de lokala delprojekten med främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter och insatser. Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer, säger Carl Agnebrink, Göteborgsregionen, projektledare för Skolanknytning och närvaro. 

Den första övergången som är kopplad till utbildningsväsendet är när det lilla barnet ska börja förskolan. Sedan kantas den fortsatta skolgången av övergångar, både stora och små.

En övergång som eleverna möter varje dag är övergången från hem till skola. För elever som upplever oro eller otrygghet i skolan kan denna övergång vara något som skola och hem behöver samverka kring. Andra övergångar kan exempelvis vara lokalbyten, lärarbyten, byte av stadie eller skola.

Varje övergång innebär förändringar för eleverna. Vid övergångar mellan stadier är det vanligt med nya klassammansättningar och fler vuxna, något som kan vara utmanande eftersom det innebär att eleven behöver hantera sociala möten med nya människor och fler relationer. 

Ytterligare en utmaning som följer på övergångar mellan olika skolformer och stadier är att eleven möts av ökade krav och ökat ansvar. Vid övergångar tenderar dessutom stödet för eleverna att ändras eller försvinna.

Planera övergångarna i förväg

För skolan handlar det om en organisatorisk fråga där skolpersonal behöver involveras. Det gäller inte bara att skapa rutiner för informationsöverlämning utan också att skapa förutsättningar för att stärka det relationella arbetet mellan elev-lärare och elev-elev. Gruppstärkande aktiviteter som är tillgängliga för alla elever i gruppen, skolans arbete med trivsel och klimat och bemötande är några delar i det främjande arbetet. 

När det gäller övergångar mellan skolformer och stadier är det förändringar som kan förutses och då även planeras för. Sådana förberedelser är särskilt viktiga för elever som behöver extra stöd vid förändringar, men gynnar alla elever och bör ingå i det främjande och förebyggande arbetet. 

Ofta kan detta ske under vårterminen, när skolorna arbetar med planeringen för det kommande läsåret. 

En bra inledning på arbetet kan vara att stanna upp och ställa ett antal frågor:  

  • Hur gör vi nu?
  • Finns det behov av förändring?
  • Vilka förändringar och aktiviteter behöver vi i så fall göra för att skapa bästa förutsättningar som möjligt för alla elever? 

Det kan också vara hjälpsamt att fråga eleverna vad de behöver stöd med inför en övergång. En stark skolanknytning spelar roll för att skapa rätt förutsättningar för elevers närvaro, utveckling och lärande. Genom stärkt arbete med övergångar kan fler elever känna trygghet inför mötet med en ny skola, en ny klass, en ny lärare eller i övergångar under skoldagen, mellan lektion och rast.

Mer om projektet Skolanknytning och närvaro

Relaterat material

Artikel
Artikel

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer som samspelar med varandra. Vad är det som påverkar om en elev når gymnasiebehörighet och fullföljer en gymnasieutbildning eller inte?

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.

Metodmaterial
Metodmaterial

Kartläggning och analys

Del 1 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.