Skolor berättar: så arbetar vi för fullföljda studier i praktiken 

I det här materialet berättar fem gymnasieskolor om sitt praktiska arbete med elever som av olika anledningar befunnit sig i riskzon för att avbryta sina studier.

Samtliga situationer och elevfall som beskrivs i materialet är hämtade från verkligheten. För att säkerställa elevernas anonymitet har materialet bearbetats. Skolorna som delar med sig av sitt arbete deltog under två års tid i utvecklingsprojektet Fullfölja studier GR som drevs av Göteborgsregionen. Klicka här för att läsa mer om projektet

Målgrupp

Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter unga i riskzon för studieavbrott. 

Materialet innehåller:

  • Casebeskrivningar baserade på verkliga situationer 
  • Reflektioner utifrån forskning och styrdokument 
  • Generella rekommendationer för fortsatt arbete

Relaterat material

Artikel
Artikel

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer som samspelar med varandra. Vad är det som påverkar om en elev når gymnasiebehörighet och fullföljer en gymnasieutbildning eller inte?

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.