Forskningsöversikt:
Främjande och förebyggande insatser
 

En kort forskningsöversikt kring främjande och förebyggande insatser för fullföljda studier. Rapporten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. 

Rapporten är skriven av Karoline Larsen Andersson, Karin Forslund Frykedal och Cecilia Thorsen, Högskolan Väst och framtagen i samverkan med Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.  

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.