Behörigheten till gymnasiet i stort sett oförändrad

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år.  I våras var det 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan som blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

Du kan ta del av statistiken i sin helhet på Skolverkets webbplats. Där finns betygsresultaten för hela landet samt för regioner, kommuner, huvudmän och skolenheter.

Våren 2023 var det 14,8 procent av Sveriges alla niondeklassare som lämnade grundskolan utan behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. 

Skillnaden i behörighet mellan flickor och pojkar kvarstår, även om den i år är på den lägsta nivån sedan slutbetygen började sammanställas år 1998. 85,8 procent av flickorna och 84,6 procent av pojkarna blev behöriga till något av de nationella programmen. Andelen behöriga flickor är oförändrad jämfört med förra läsåret, medan andelen pojkar har ökat med 0,4 procentenheter.

Skillnaderna utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund fortsätter att vara stora. I statistiken framgår att föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för resultatet, oavsett hur elever kategoriseras utifrån kön eller migrationsbakgrund. 

”En av de stora utmaningarna för den svenska skolan är att bryta det här mönstret och förbättra resultaten för elever från mindre resursstarka hem”, säger enhetschef Anders Palm i ett pressmeddelande från Skolverket. 

Det finns fler faktorer utöver de socioekonomiska  som påverkar elevers möjlighet att klara grundskolan. Även kvaliteten på skolan och på undervisningen påverkar elevers möjligheter, samtidigt som rapporterna om stress och psykisk ohälsa bland unga ökat de senaste åren.

I sin lägesbedömning för 2023 lyfter Skolverket fram det faktum att alla svenska elever idag inte har samma möjlighet att lyckas i skolan, samt att skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar. I lägesbedömningen lyfts ett antal områden fram som särskilt viktiga att prioritera för att vända utvecklingen:

  • För att kunna utföra sitt uppdrag behöver rektorerna få bättre förutsättningar.
  • För att bryta den pedagogiska segregationen behöver fler behöriga lärare arbeta på de skolor som har mindre gynnsamma förutsättningar.
  • Stöd behöver sättas in tidigare för att alla elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan. 

Fakta om behörighet

Behörighet till gymnasieskolans nationella program innebär behörighet att söka till ett yrkesprogram. Den behörigheten kräver godkända betyg i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt i minst ytterligare fem ämnen.

För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen.

Källa: Skolverket

Relaterat material