Nationell kartläggning av elevfrånvaro

Skolverkets nationella rapport ger en bild av hur elevfrånvaron ser ut i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I rapporten finns även exempel på hur olika verksamheter arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro. 

Sammanfattning

  • Kartläggningen av frånvaro har gjorts genom enkäter riktade till de obligatoriska skolformernas samt gymnasiesärskolans huvudmän.
  • Dessa  ombads rapportera summan av giltig och ogiltig frånvaro under höstterminerna 2019 och 2020.
  • Rapporten en bild av den totala elevfrånvaron, alltså antalet ogiltigt frånvarande elever samt antalet elever som varit frånvarande totalt. 
  • Kartläggningen av frånvaro i gymnasiesärskola gjordes genom analyser av CSN:s statistik över inrapporterad ogiltig frånvaro.

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.