Nationell kartläggning av elevfrånvaro

Skolverkets nationella rapport ger en bild av hur elevfrånvaron ser ut i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I rapporten finns även exempel på hur olika verksamheter arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro. 

Sammanfattning

  • Kartläggningen av frånvaro har gjorts genom enkäter riktade till de obligatoriska skolformernas samt gymnasiesärskolans huvudmän.
  • Dessa  ombads rapportera summan av giltig och ogiltig frånvaro under höstterminerna 2019 och 2020.
  • Rapporten en bild av den totala elevfrånvaron, alltså antalet ogiltigt frånvarande elever samt antalet elever som varit frånvarande totalt. 
  • Kartläggningen av frånvaro i gymnasiesärskola gjordes genom analyser av CSN:s statistik över inrapporterad ogiltig frånvaro.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.