Rutiner för systematisk överlämning mellan grundskola och introduktionsprogrammen

För att underlätta övergången från grundskola till gymnasiets introduktionsprogram har Skaraborgs Kommunalförbund tagit fram en rutin som innehåller överlämningsdokument samt en e-tjänst. Syftet är att systematisera överlämningar av elevers kunskaper mellan de olika skolformerna.

Elever grundskola introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen på gymnasiet är till för elever som saknar ett eller flera grundskolebetyg, och därmed saknar behörighet till de nationella programmen. För att dessa elever ska kunna fortsätta sina studier och sin utveckling krävs en kvalitetssäkrad överlämning mellan grundskolan och introduktionsprogrammen. Ofta har eleven påbörjat och kanske uppnått delar av målen och behöver få stöd i att kunna fortsätta lärandet utifrån den nivå de befinner sig på.

Som verktyg för en sådan överlämning finns en modell framtagen av Skaraborgs Kommunalförbund. Modellen innehåller överlämningsdokument för alla grundskolans ämnen. Genom att använda dessa kan grundskolelärare beskriva en elevs kunskaper, och personal på introduktionsprogrammen ta emot och planera för elevens vidare studier.

Därför är det viktigt med systematisk överlämning

Utmaningen med övergångsarbete handlar dels om praktiska svårigheter med att lämna över information när elever rör sig mellan skolformer och över geografiska gränser, dels om att utveckla innehållet och kvaliteten i underlagen. Mottagande skola behöver få relevant information för att kunna kartlägga och sedan upprätta en individuell studieplan utifrån elevens behov, förutsättningar och mål. Då är systematiska arbetssätt avgörande för att få till smidiga övergångar.

Elever som kommit sent in det svenska skolsystemet saknar ofta formella betyg och dokumentation av sina kunskaper, och de kanske även byter skola flera gånger under kort tid. Detta gör det extra betydelsefullt med väl fungerande rutiner för överlämning.

Så går det till

Överlämningen sker genom användandet av de framtagna överlämningsdokumenten som finns för varje enskilt ämne. Dessa kan sedan lämnas över via en e-tjänst på Skaraborgs Kommunalförbunds webbsida. Dokumenten fylls i och används av betygsättande lärare vid grundskolan och informationen tas emot av personal på det introduktionsprogram som eleven ska överlämnas till. Överlämningsdokumenten kan också användas för den skriftliga bedömning som ska göras om en elev inte uppnår ett godkänt betyg.

Länk till överlämningsdokument och e-tjänst med instruktioner nås via knappen nedan.

Film om Skaraborgsmodellen för överlämningar mellan grundskola och introduktionsprogrammen

Rapportering till hemkommun

Projektet IMprove

Projektet IMprove drevs 2019-2022 av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och delfinansierades av Europeiska socialfonden. I projektet testade kommuner och skolor metoder och arbetssätt för att öka genomströmningen på sina introduktionsprogram.

Ett av resultaten var IMprove-modellen för överlämning, som nu används av kommunerna i Skaraborg. IMprove innehåller ett antal områden som är centrala i arbetet med att skapa fungerande och sammanhållna studievägar för elever som kommit in sent i det svenska skolsystemet.

Läs mer om projektet IMprove: Öka unga nyanländas möjlighet fullfölja utbildning | SKR

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Föreläsning
Föreläsning

Webbinarium om frisk- och riskfaktorer

Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans stärka barns uppväxtvillkor och deras förutsättningar att klara sina studier.