Småbarnsteam – en modell för samverkan kring barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

För familjer med barn som har svårigheter med utvecklingen kan vardagen vara utmanande. Det handlar ofta om svårigheter kopplat till sådant som är centralt i barnets och familjens liv, som sömn, måltider eller lek. Ju längre tid det går innan barnet får hjälp desto större riskerar utmaningarna att bli.

Barn leker med tågbana

Behov av hjälp från flera håll

Den här gruppen av barn behöver ofta hjälp från flera professioner och verksamheter. För familjen innebär det att man behöver ta sig till flera olika ställen, träffa flera olika personer personer och beskriva samma utmaningar gång efter gång. Det är en process som innebär mycket väntan och kan sträcka sig över flera år.

Tidig upptäckt, tidiga insatser

Hur kan förändrade arbetssätt leda till en mer nära och sammanhållen vård och omsorg för dessa barn? Och kan det i sin tur främja barnets hälsa och förbättra familjernas situation? Det var några av utgångspunkterna när Södra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde pilotprojektet Tidig upptäckt, tidiga insatser i kommunerna Mark och Svenljunga. Syftet var att skapa förutsättningar för en så gynnsam utveckling som möjligt för barn i åldern 0 till 5 år med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Ny modell för samverkan

Under projekttiden arbetades en ny modell fram för samverkan mellan kommunen och olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Genom modellen, som kallas småbarnsteam, kan barn få samlad hjälp från flera olika professioner, bland annat logoped och läkare. 

Teamet samverkar bland annat genom tvärprofessionell kartläggning av barnets styrkor och utmaningar för att kunna rikta insatser och ge stöd till familjen utifrån ett helhetsperspektiv.

I teamet ingår också en specialpedagog som utgör en länk mellan förskolan och hälso- och sjukvården och är till hjälp för tidiga insatser på förskolan.

Minskad väntetid för familjer

Uppföljning och utvärdering av modellen har visat på goda resultat. Det gäller både när det kommer till nöjdheten hos familjer och medarbetare – men också i form av en betydande minskning av värdeslöseri. Framförallt handlar det om att processen blivit mer effektiv och att familjers väntetid mellan olika vårdkontakter och bedömningar minskat.

Fortsatt anpassning och implementering

Efter projekttiden fattades beslut om att implementera modellen med småbarnsteam i fler kommuner, med start i Borås. Från och med januari 2024 kan barn från samtliga kommuner i Närvårdsamverkan Södra Älvsborgs område få kontakt med ett småbarnsteam. Modellen anpassas och implementeras också i andra delar av regionen.

Se filmen om pilotprojektet Tidig upptäckt, tidiga insatser

Läs mer om småbarnsteam

  • Arbetet med småbarnsteamen drivs vidare av en lokal styrgrupp med deltagare från de samverkande verksamheterna inom kommunerna och hälso- och sjukvården.
  • I varje team finns en teamsamordnare som tillsammans med styrgrupp arbetar med att upprätthålla och utveckla teamarbetet. Noder för småbarnsteam finns i Skene, Borås och Alingsås.
  • Modellen ligger i linje med det politiskt beslutade uppdraget om sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse i Västra Götalandsregionen.

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Föreläsning
Föreläsning

Webbinarium om frisk- och riskfaktorer

Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans stärka barns uppväxtvillkor och deras förutsättningar att klara sina studier.