Analys av närvarodata

Arbetet med att kartlägga och följa upp elevers frånvaro, närvaro och kunskapsutveckling behöver ske systematiskt. Analys av det insamlade underlaget gör det möjligt för skolan att sätta in verksamma insatser utifrån individers och gruppers behov. 

Här hittar du ett antal grundläggande utgångspunkter som kan användas för att analysera bland annat närvarodata. Innehållet riktar sig främst till rektorer, skolledare och utvecklingsledare. 

1. Rättvisande underlag

För att få fram ett rättvisande underlag för analys är det viktigt att skolans närvarorapportering fungerar. Det  behöver finnas tydliga och förankrade rutiner för hur personalen ska registrera frånvaro och närvaro. Likaså behöver elevernas kunskapsutveckling och betyg dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att följa upp och jämföra resultat över tid.

2. Analysera på flera nivåer

Gå igenom det insamlade materialet för att undersöka hur elevresultaten ser ut på individnivå, gruppnivå och skolnivå. Vilka resultat är goda och vilka är mindre goda? Går det att upptäcka mönster på någon av nivåerna? Det kan till exempel handla om återkommande veckodagar eller tidpunkter på året. Vad kan resultaten betyda?

3. Lägg till fler perspektiv

Undersök elevernas resultat ur fler perspektiv.  Hur ser resultaten på gruppnivå ut uppdelat på ämnen? Hur ser resultaten på skolnivå ut uppdelat på kön? Ytterligare raster kan läggas till analysen, exempelvis genom att titta på underlaget utifrån gruppen elever med svenska som andraspråk, eller elever med funktionsnedsättningar. Utifrån det här analyssteget – vilka av resultaten är goda eller mindre goda? Vilka slutsatser kan ni dra? Går det att upptäcka fler mönster?

4. Jämför och hitta kopplingar

Jämför underlaget från de olika typerna av insamlad data för att försöka hitta kopplingar. Titta på datan från frånvaroregistrering, dokumentation av kunskapsutveckling, betyg och annan dokumentation för att hitta samband på individnivå, gruppnivå eller skolnivå. På gruppnivå kan det exempelvis handla om att hitta samband mellan ökande frånvaro och måluppfyllelse inom ett visst ämne. På individnivå kan det handla om upprepade sena ankomster i början av terminen som kan kopplas till problematisk frånvaro i slutet av terminen. Leta efter mönster som hjälper till att tyda resultaten av analysen.

Därför är analysen viktig

Analys av insamlad data är viktigt för att skolan ska kunna ta reda på hur närvaro och måluppfyllelse ser ut uppdelat på individnivå, gruppnivå och skolnivå. Analysen ligger sedan till grund för beslut om insatser. 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.