Insatspyramiden

Insatspyramiden – arbete i flera nivåer

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Insatspyramiden är en modell för att synliggöra insatserna som görs på de olika nivåerna.

Tre nivåer av insatser

Arbetet består av planlagda insatser som ökar elevernas lärande och vilja att engagera sig i skolan. Begreppet insatser handlar i det här sammanhanget om förändringar som ska leda till förbättringar för eleverna. 

1. Främjande insatser

I pyramidens bas ligger de insatser som riktas till alla elever. Det handlar om främjande insatser baserade på kunskap och erfarenhet kring vad som gynnar lärande och utveckling generellt. Här ingår det breda hälsofrämjande arbetet, insatser för trygghet och studiero och utvecklingsarbetet kring undervisningen.

2. Förebyggande insatser

Nästa nivå består av riktade insatser på individ- och gruppnivå. Här handlar det om förebyggande och specifika insatser som ska överbygga identifierade hinder. Det omfattar målinriktade aktiviteter för individer eller grupper av elever. Arbetet kräver kräver kartläggning, planering och uppföljning.

3. Åtgärdande insatser ​

I toppen av pyramiden finns det åtgärdande arbetet som består av riktade insatser på individnivå. Det handlar om skräddarsydda insatser för elever som står långt ifrån skolkontexten eller på andra sätt befinner sig i en mer komplex situation.

Så kan pyramiden användas

Kartläggning och utvärdering

Ett led i att utveckla och stärka skolans arbete är att kartlägga och utvärdera pågående insatser. Här kan pyramiden användas för att definiera och särskilja olika insatser.

Vilken nivå arbetar skolan mest på? Var läggs resurserna? Och vilka resultat förväntar man sig att få?

Insatspyramid

Diskussionsunderlag

Pyramiden kan också användas för att stärka samsynen kring viktiga begrepp. Det kan stärka både samarbetet inom verksamheten och samverkan med externa aktörer. Med pyramiden som utgångspunkt kan arbetet diskuteras ur flera perspektiv. Vad är syftet med insatserna som görs? Hur prioriteras insatser på de olika nivåerna? Vad är det vi ska göra framåt – och varför?

En pyramid i balans

För att pyramiden ska vara i balans krävs en bred och hållbar bas. Det innebär att skolan lägger mycket tid och resurser på det främjande arbetet som gynnar alla elever. Hälsofrämjande gynnar både elevernas lärande och deras trygghet. Att lägga resurser på detta arbete gör att mindre resurser behöver läggas på de åtgärdande insatserna i toppen av pyramiden.

Relaterat material

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.