En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Barn leker tillsammans.

Satsningen har blivit möjlig genom att Hälsokällan, en verksamhet som drivs av Fyrbodals kommunalförbund, under 2023-2024 har beviljats projektmedel av Jämställdhetsmyndigheten. Projektet tar sin utgångspunkt i det sjätte delmålet i Sveriges nationella jämställdhetsstrategi som säger att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, kvinnor och män, flickor och pojkar ska samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”.

Arbetet i förskolorna och skolorna utgår från tre våldsförebyggande förändringsprinciper:

  • Öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
  • Öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld.
  • Öka kunskapen om och träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Hittills har projektet har utmynnat i en rad olika aktiviteter – allt från en inspirationsföreläsning med kriminologen Nina Rung till samverkansmöten och utbildningstillfällen riktade till personal och vårdnadshavare.

Genom att personalen utbildas och inspireras i att arbeta våldspreventivt får fler vuxna kunskap och verktyg att upptäcka våld och ta emot barns berättelser. Dessutom skapas fler trygga miljöer där barnen lär sig att respektera sin egen och andras integritet och hantera konflikter utan våld.

Målet är att först arbeta på djupet i de utvalda kommunerna för att i ett senare skede kunna sprida goda exempel till andra kommuner i Fyrbodal. Projektet ska också följas av forskare på Högskolan Väst.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Artikel
Artikel

EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan 

Den 6-9 juni är det val till i Europaparlamentet och i många skolor pågår just nu skolval för att uppmärksamma detta. Ta del av handledningsmaterialet EU är din vardag och få vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.