Mellan tradition och frihet – en utbildning om hedersförtryck

Mellan tradition och frihet är en introduktionsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom skola eller socialtjänst och är tänkt som en första inblick i ämnet. 

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om begränsningar, kontroll och fysiska bestraffningar som utövas i syfte att skydda en familjs eller släkts heder och sociala anseende.

I den här utbildningen får du möta tre personer med olika perspektiv på frågan –  en ung tjej, en lärare och en socialsekreterare. Deras berättelser är interaktiva och tar olika vägar beroende på vilka val du som deltagare gör. Varje del av berättelsen följs av ett antal reflektionsfrågor som du kan reflektera kring på egen hand eller tillsammans med kollegor.

Klicka på bilden eller på knappen nedan för att starta den interaktiva utbildningen. 

  • Utbildningen består av tre interaktiva delar med tillhörande reflektionsfrågor som du kan reflektera över på egen hand, eller tillsammans med kollegor i grupp.
  • Varje del i berättelsen tar mellan 10 och 15 minuter att gå igenom.
  • För att få del av all relevant information är viktigt att du går kursen i sin helhet och att du genomför varje del i tur och ordning. 

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad innebär begreppet?

Regeringen beskriver på sin hemsida att hedersrelaterat våld och förtryck ”innebär att människor begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen.” (Källa: regeringen.se

Olika uttryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck, från social kontroll och begränsningar i vardagen till fysiskt våld, hot om våld eller tvångsgifte. Gemensamt är att handlingarna utövas mot en person eller grupp personer inom en familj eller släkt för att upprätthålla normer eller återupprätta det sociala anseendet.

Skolans roll

Skolan har en viktig roll när det kommer till att både upptäcka utsatta elever och stötta dem. Rektor har ansvaret för att skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck sker systematiskt och som en del av skolans jämställdhetsarbete. Rektor ansvarar också för skolans rutiner och den praktiska beredskapen att hantera frågan. Men det är viktigt att all personal i skolan har en grundläggande kunskap om hedersrelaterad våld och förtryck och hur det kan ta sig uttryck. Läs mer om skolans ansvar i Skolverkets stödmaterial.

Socialtjänstens roll 

Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar för att stötta och hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I hanteringen av ärenden där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer eller misstänks förekomma är det viktigt att personalen har god kunskap inom området. Det handlar om att känna till hur våldet och förtrycket kan ta sig uttryck och vad det kan innebära för den som är utsatt. Läs mer i Socialstyrelsens stöd för socialtjänst och hälso- och sjukvården.

Om utbildningen

  • Utbildningen är framtagen av Göteborgsregionen och Regionalt stödcentrum heder.

  • Arbetet har möjliggjorts genom statliga stimulansmedel för kvinnofridsområdet, där hedersrelaterat våld och förtryck är ett särskilt utpekat fokusområde.

  • Utbildningen är skapad i verktyget PS som är utvecklat av Göteborgsregionen. PS använder metoder som spelifiering och upplevelsebaserat lärande för att skapa interaktiva och engagerande  utbildningar.

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Arbeta språkfrämjande i förskolan

Språket är grunden för all inlärning. Det finns en tydlig koppling mellan barn och elevers språkförmåga och deras förutsättningar att fullfölja sina studier. Metodmaterialet riktar sig till personal i förskolan som vill arbeta för att stärka verksamhetens språkfrämjande arbete.

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.

Metodmaterial
Metodmaterial

Kartläggning och analys

Del 1 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.