Flytt och vräkning ökar risk för skolmisslyckanden 

Socionomen Anna Kahlmeters avhandling handlar om hur kritiska händelser i unga år kan riskera att påverka unga i övergången till vuxenlivet.  

En av studierna i avhandlingen undersöker hur flyttar, vräkning eller hot om vräkningen påverkar individer i att nå gymnasieexamen. Den andra studien undersöker sambandet mellan ekonomisk utsatthet i unga år och etablering på arbetsmarknaden. I den sista studien har Anna Kahlmeter tittat på hur utsatthet för allvarligt våld som krävt sjukhusvård påverkar etablering på arbetsmarknaden. Samtliga studier bygger på registerdata. 

Relaterat material