Rapport om barnfattigdom 

Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. I den här rapporten lyfts forskning fram som bland annat visar på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit och hur allvarliga konsekvenserna kan bli. 

Läs mer i sammanfattningen nedan eller klicka här för att ladda ner rapporten i sin helhet.

Rapporten i korthet

  • Enligt rapporten visar forskningen att jämförelsevis få barn som växer upp i fattigdom  gör det under långvarig tid.
  • Rapporten lyfter också fram forskning som visar att det är barn till ensamstående kvinnor samt utrikesfödda barn som löper särskilt stor risk att växa upp i ekonomisk utsatthet.
  • I rapporten lyfts också att den absoluta fattigdomen har minskat i Sverige, men att grupper med låga inkomster haft en sämre inkomstutveckling, vilken medför att den relativa fattigdomen har ökat.
  • Rapporten togs fram inom ramen för projektet Regionala bilder av segregation (Rebas). Projektet, som ägdes av Göteborgsregionen, pågick mellan maj 2021 och april 2022 och finansierades av Delegationen mot segregation (Delmos).
  • projektet ingick bland annat att verka kunskapshöjande och tvärsektoriellt i syfte att både undersöka och beskriva det regionala handlingsutrymmet för att motverka segregation. Detta skedde genom att ta fram regionala bilder med tillhörande analyser över segregationen i Göteborgsregionens kommuner. 

Relaterat material