Del 2: Planering och uppföljning av insatser och förändringar

System för tidiga upptäckter och insatser är ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid. 

När stegen för kartläggning och analys är genomförda är det dags att påbörja arbetet med att planera och följa upp insatser och förändringar. Det här arbetet utgår från resultatet av kartläggningen och analysen i del 1.  

Nu handlar det med andra ord om att knyta ihop säcken genom att fatta beslut om vilka insatser och förändringar som ska erbjudas för att skapa förutsättningar för ökad skolanknytning samt arbeta fram ett ramverk för uppföljning av dessa insatser och förändringar.  

Del av det systematiska kvalitetsarbetet

För att insatser och förändringar ska få effekt behöver rektor organisera och avsätta tid för ett gemensamt arbete med analys, planering, genomförande och uppföljning – både i vardagen och över tid. Som ett led i att systematisera utvecklingsarbetet är det hjälpsamt att använda sig av en modell för att synliggöra vad som görs, varför och vad det leder till. De förändringar ni planerar för bör utgå från ett eller flera av följande förhållningssätt:  

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

  • Vetenskaplig grund innebär resultat från vetenskapliga studier som forskare har bedrivit.Beprövad erfarenhet kan förstås som professionell, gemensam kunskap som är utvecklad, prövad och dokumenterad över tid och av flera. Dessa kunskapskällor kompletterar varandra och används som underlag för fortsatt utveckling och implementering av nya arbetssätt

Professionell bedömning  

  • En professionell bedömning baseras på kollegiets samlade erfarenheter och lärdomar som görs i den dagliga praktiken 

Avstämning med elever  

  • Avstämning tillsammans med eleven eller eleverna är viktigt för att reda ut och synliggöra orsaker till varför eleven distanserar sig från skolan. Det är ett underlag för att kunna göra rätt insatser och förändringar. Anledningen till en svag skolanknytning är ofta en komplex väv och det kan finnas flera orsaker till lågt engagemang hos eleverna. 

  1. Fyll i bakgrundsinformation och datum.

  2. Fyll i de mönster och faktorer från modul 1 som ni bedömer mest angelägna.

  3. Påbörja arbetet enligt modellen. Utgå från ett utvecklingsområde i taget för att skapa tydlighet. Modellen för planering och uppföljning och revidering går att använda på grupp-/klassnivå, individnivå och skolnivå. 
Del 1
Kartläggning och analys
Här finns beskrivningar av hur kartläggningen går till på de olika nivåerna samt stöd för analys. Kartläggningen görs först på grupp- eller klassnivå. Om behovet finns kan kartläggning på individnivå genomföras därefter.  
Del 1

Mer information

Materialet är framtaget av Göteborgsregionen och bygger på svensk och internationell forskning samt beprövad erfarenhet inom området. I materialet finns mallar och processtöd som kan stötta arbetet med systematisk insamling och analys av befintlig data på individ-, grupp och skolnivå.  

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktiv utbildning om hedersförtryck

Mellan tradition och frihet är en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som vänder sig till personer inom skola och socialtjänst. Utbildningen syftar till att skapa ökad medvetenhet om ämnet.

Metodmaterial
Metodmaterial

Arbeta språkfrämjande i förskolan

Språket är grunden för all inlärning. Det finns en tydlig koppling mellan barn och elevers språkförmåga och deras förutsättningar att fullfölja sina studier. Metodmaterialet riktar sig till personal i förskolan som vill arbeta för att stärka verksamhetens språkfrämjande arbete.

Metodmaterial
Metodmaterial

Kartläggning och analys

Del 1 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.