Del 1: Kartläggning och analys

System för tidig upptäckt och insats är ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid. 

Kartläggning 

Kartläggning av elevers skolanknytning bör genomföras två gånger per termin, men ju oftare det görs desto tydligare bild får skolan av elevernas behov.

Uppföljning av närvaro bör göras oftare för att skolan ska kunna följa utvecklingen närmare.  

För att stärka skolans främjande och förebyggande arbete görs kartläggningen av elevers skolanknytning i första hand på grupp- eller klassnivå. Om behov finns kan ytterligare kartläggningar göras på individnivå. 

Analys

När kartläggningarna på grupp-, klass- och elevnivå är genomförda är det dags att analysera resultatet för att hitta mönster som kan ligga till grund för vilka insatser som ska erbjudas.   

Kartläggningsmall A och B innehåller ett antal indikatorer. Läs gärna igenom indikatorerna för respektive kartläggning i förväg, det kan finnas påståenden som måste undersökas mer noggrant för att ge en så korrekt nulägesbild som möjligt.  

I mall A svarar du på påståendena om eleverna i klassen genom att markera med en färg beroende på hur väl påståendet stämmer:  

  • grönt = stämmer helt  
  • gult = stämmer delvis  
  • rött = stämmer inte 

Det finns även plats i mallen för att gör sammanfattande noteringar att ta med till analysarbetet.    

För de elever som fått röd eller gul markering på flera frågor, gå vidare till mall B. Även här svarar du på påståendena om eleven i varje dimension för skolanknytning genom att markera med en färg beroende på hur väl påståendet stämmer. 

Analysen bör göras som ett samarbete mellan klasslärare/mentor och elevhälsoteam, rektor samt annan för uppdraget viktig personal. Det är viktigt för att kunna diskutera identifierade mönster och behov på såväl organisatorisk nivå som på undervisnings- eller klassrumsnivå.  

Del 2
Planering och uppföljning av insatser och förändringar
Materialets andra del består av en dokumentationsmall för planering och uppföljning av insatser och förändringar. 
Del 2

Mer information

Materialet är framtaget av Göteborgsregionen och bygger på svensk och internationell forskning samt beprövad erfarenhet inom området. I materialet finns mallar och processtöd som kan stötta arbetet med systematisk insamling och analys av befintlig data på individ-, grupp och skolnivå.  

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktiv utbildning om hedersförtryck

Mellan tradition och frihet är en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som vänder sig till personer inom skola och socialtjänst. Utbildningen syftar till att skapa ökad medvetenhet om ämnet.

Metodmaterial
Metodmaterial

Arbeta språkfrämjande i förskolan

Språket är grunden för all inlärning. Det finns en tydlig koppling mellan barn och elevers språkförmåga och deras förutsättningar att fullfölja sina studier. Metodmaterialet riktar sig till personal i förskolan som vill arbeta för att stärka verksamhetens språkfrämjande arbete.

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.