Interaktivt case om bemötande 

Forskning visar att tillitsfulla relationer till skolpersonal kan öka elevers trygghet och motivation. I det här caset får du kliva in i rollen som lärare med uppgift att bemöta eleven Joel, vars skolfrånvaro börjat öka.  

Hur en elev blir bemött i skolan har direkt påverkan på såväl mående som måluppfyllelse.  Ett sätt att främja  goda relationer är utveckla personalens professionella förhållningssätt, exempelvis genom att ta fram gemensamma bemötandestrategier. 
 
Det här caset riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola.  Du som spelar möts av olika situationer som ger tillfälle att reflektera över frågor som rör bemötande och relationer.  

Så här spelar du

När du klickar på knappen nedan öppnas caset i en ny flik. När caset startat tar du del av en berättelse genom text, bild och ljud. Du tar dig framåt i berättelsen genom att göra olika val. Du kan spela ensam, tillsammans med kollegor eller som en del av ett större kompetensutvecklingssammanhang. Caset avslutas med ett antal frågor som kan användas som underlag för vidare diskussioner om övergångar.

Mer fakta

Interaktiva case är ett sätt att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande i arbetsgruppen. Diskussionerna som uppstår när gruppen  tillsammans resonerar kring den fiktiva situationen i caset kan leda till ökad samsyn kring viktiga frågor i den egna verksamheten.

Case Joel har tagits fram av Göteborgsregionen i samarbete med lärare och personal från elevhälsoteam. Innehållet är baserat på verkliga händelser. 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer som samspelar med varandra. Vad är det som påverkar om en elev når gymnasiebehörighet och fullföljer en gymnasieutbildning eller inte?

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Metodmaterial
Metodmaterial

Planering och uppföljning

Del 2 av System för tidig upptäckt och insats, ett praktiskt stödmaterial som kan användas i skolans systematiska arbete med att främja elevers skolanknytning, förebygga problematisk skolfrånvaro och sätta in rätt åtgärdande insatser i tid.