En film om skolanknytning

En stark skolanknytning spelar roll för att skapa rätt förutsättningar för elevers närvaro, utveckling och lärande.  Den här filmen riktar sig till dig som arbetar med att kartlägga elevers och ungas behov, i syfte att främja fullföljda studier.

Om begreppet skolanknytning

Begreppet skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Begreppet omfattar fyra dimensioner som alla påverkar elevers förutsättningar att fullfölja sina studier.  Det handlar om beteendemässiga, akademiska, affektiva och kognitiva dimensioner. Inom forskningen finns ett antal indikatorer som kan användas för att utifrån dessa dimensioner undersöka elevers involvering och skolanknytning

Det systematiska arbetet med kartläggning och uppföljning av elevers situation sker ofta genom skolors early warning systems (EWS) Läs mer om EWS här.

Mer om Göteborgsregionens arbete med fullföljda studier

Göteborgsregionen har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag sker arbetet  på olika nivåer inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna. Läs mer här

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om skolanknytning

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos sina elever.

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.