En film om skolanknytning

En stark skolanknytning spelar roll för att skapa rätt förutsättningar för elevers närvaro, utveckling och lärande.  Den här filmen riktar sig till dig som arbetar med att kartlägga elevers och ungas behov, i syfte att främja fullföljda studier.

Om begreppet skolanknytning

Begreppet skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Begreppet omfattar fyra dimensioner som alla påverkar elevers förutsättningar att fullfölja sina studier.  Det handlar om beteendemässiga, akademiska, affektiva och kognitiva dimensioner. Inom forskningen finns ett antal indikatorer som kan användas för att utifrån dessa dimensioner undersöka elevers involvering och skolanknytning

Det systematiska arbetet med kartläggning och uppföljning av elevers situation sker ofta genom skolors early warning systems (EWS) Läs mer om EWS här.

Mer om Göteborgsregionens arbete med fullföljda studier

Göteborgsregionen har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag sker arbetet  på olika nivåer inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna. Läs mer här

Relaterat material

Artikel
Artikel

Så kan dialogtorg stärka elevernas röster

Göteborgsregionen (GR) genomförde under våren två dialogtorg på högstadieskolorna Da Vinciskolan i Ale kommun och Almåsskolan i Mölndal. Initiativet är en del av GR:s pågående utvecklingsarbete inom det ESF-finansierade projektet Skolanknytning och närvaro.

Artikel
Artikel

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer som samspelar med varandra. Vad är det som påverkar om en elev når gymnasiebehörighet och fullföljer en gymnasieutbildning eller inte?

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.